“(Yahudiler) Dediler ki; bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.” Bakara-80

Yahudiler ve Hristiyanlar; biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız, dediler.” Maide-18

                Yahudilik hahamlar eliyle dizayn edilmiş bir dünya dinidir. Bu dizayn süreci Tevrat’ın tahrif edilmesi, Yahudi mistisizmi olan Kabala ve Yahudi hukuku, felsefesi, Tevrat’ın yorumlanması, efsane ve öğretim metotlarını içeren Talmut’la şekillenmiştir.

                Yahudi kimliğinin oluşturulmasında anne ilk temelleri atar. Çünkü çocuğun ilk terbiyecisi annedir ve annenin verdiği Yahudi zihniyeti ömür boyu korunur. Bu sebeple Yahudilik bir ırk dini olduğu için anaerkil, yani soyun anneden yürüdüğü bir yapılanmadır. Anneden sonra ise diğer öğretiler sırasıyla her bireyi oldukça dindar bir Yahudi olarak hayata hazırlar.

                Sapkın Yahudi zihniyetinin amentüsü kendilerinin seçilmiş, kutsal bir ırk olarak “rabbin oğulları” olduğu inancıdır. Bu sebeple her şey kendileri için yaratılmıştır ve bütün insanlık aslında Yahudi’ye hizmetkâr olmakla vazifelidir. Zaten diğer insanları hangi ırk ve dinden olurlarsa olsunlar insan olarak da kabul etmezler. Bu yüzden diğer insanlar onlar için “Goyim”dir. Yani Yahudilere hizmet için yaratılmış hayvanlardır. İnsan şeklinde yaratılmalarının sebebi ise rabbin oğullarına daha iyi hizmet edebilmeleri içindir! Bu sebeple goyimlerin malları, canları, namusları her şeyleri Yahudiler için helaldir. Bugün Gazze’de yapılan vahşi soykırımın zihni altyapısında bu anlayış yatmaktadır.

                Bir İngiliz Yahudisi olan Charles Darwin 1859’da “Türlerin Kökeni” isimli eserini yayınladığında aslında tüm insanlığın şuuraltına bu Yahudi inancını “bilim” adına yerleştirme vazifesini yerine getirmiştir. Bilim tarihinin en büyük sahtekârlığı olan “Evrim Teorisi”nin temeli yaşamın tesadüfler neticesi (yaratıcıyı ve yaratılışı reddettirme hedefi) tek hücreli canlılar ile suda başladığı ve oradan da ihtiyaç ve eğilimlere bağlı olarak milyonlarca yıl süren bir süreç neticesi insana evrildiğidir. İnsandan önceki son basamak ise maymundur. Kısaca insan gelişmiş bir hayvandır. Bunun en mühim göstergesi ise insanla hayvanın fizyolojik yaşam kurallarının aynı prensiplere bağlı oluşudur. Bunu ispatlamak için birçok sahte bilimsel deliller ürettiler. Orangutan kafatasına insan çene kemiğinin ustaca monte edilmesiyle oluşturulan insansı maymun fosili bunlardan sadece biriydi.

                Evrim teorisinin en mühim sonucu insanın tekâmül etmiş bir HAYVAN olduğuydu. O zaman inanç, erdem, fazilet gibi insani değerler bir anlam taşımıyordu. Tamamen hayvanî hislerle yaşamak Yahudiliğe hizmet için zihni dönüşümün temel prensibiydi. Böyle bir topluluk hangi dinden olursa olsun, sayıları kaç milyar olursa olsun Yahudi davası için tehdit olmaktan çıktığı gibi çok kullanışlı bir aparata, yani gerçek bir “goyim”e dönüşecekti.

                Böyle bir goyimin hayatını cola, fast food, moda, servet ve makam sahibi olma arzusu, sınırsız cinsel fanteziler, şans oyunları, bağımlılık yapıcı maddeler gibi dürtüleri belirleyecek ve bir hayvan gibi yaşayıp gidecektir. Eğer hahamlar çıkıp, “ey milletler, gerçek insanlar biziz, hepiniz insan şeklinde yaratılmış insansı hayvanlarsınız” deseler acaba ne tepki görürlerdi? Bu işi Darwin’in Evrim Teorisiyle ve bilim adına tereyağından kıl çeker gibi ustalıkla başardılar.

                İste Siyonizm’in temelinde yatan temel zihniyet bu Yahudi şuuraltıdır. Yeryüzündeki tüm planlarını, tüm eylemlerini, geliştirdikleri sistemleri bu amaçlarına hizmet etmek üzere tasarladılar. Protestan mezhebinin temel kitabı Eski Ahit’tir. Yani Tevrat! Protestanlar Yahudileşmiş Hristiyanlardır. Protestanların ilk gerçekleştirdiği zihinsel dönüşüm, Hristiyan âleminde Yahudilerin Hz. İsa’nın katilidir algısının yok edilmesi olmuştur. Protestan olan ABD’nin ve İngiltere’nin Yahudiliğe aşkla hizmet etmesinin temelinde bu inanç vardır. ABD’nin kuruluşunu Yahudileşmiş İngiliz Püritenleri sağlamıştır.

                Yahudiliğin ve Siyonizm’in en önemli hizmetkârları masonlardır. 12. Yüzyılda Kudüs’te Tapınak Şövalyeleriyle temelleri atılan ve en ileri safhasında “Baphomet” isimli şeytana tapan ve eşcinselliği bir yaşam biçimi hâline getiren masonluk tamamen Yahudilik amaçlarına uygun olarak hizmet eder.

                Batıda Aydınlanma döneminden itibaren ortaya çıkan bilim ve felsefe insanlarının çoğunluğu Yahudi’dir ve mutlaka bu yolla ateist bir anlayışı dile getirmişlerdir. Fransız İhtilâlinin perde arkasında yeni bir dünya düzeni (The New World Order) kurma projesine sahip olan masonların olduğu hep dile getirilmiş ve yazılmıştır.

                Mason Napolyon 1799’da sürpriz bir şekilde Mısır’ı işgal ettiğinde ilk işi yanında getirdiği hiyeroglif uzmanlarıyla piramitler bölgesine gidip, orada çalışmalar yaptırmıştı. Napolyon piramitlere acaba nasıl bir hazine aramaya gitmişti? Yahudi sihir ve büyü ekolünün beslendiği en mühim kaynak eski Mısır ezoterizmi değil miydi?

                Kapitalizmin kurucusu Adam Smitt’in bir İskoç Yahudi’si, Marksizm’in kurucusu Karl Marks’ın bir Alman Yahudi’si olması acaba tesadüf müydü? Sonuçta her iki ideoloji dünyayı iki düşman kampa bölüp 1 asra yakın on milyonlarca insanın ölümüne sebep olmadılar mı? Bu kime yaradı? İsrail’in Filistin topraklarını gasp edip kurulmasını Kapitalist Batı sağlarken, Marksist-Komünist Doğu Bloku da göz yummadı mı?  Tüm bunlar Arz-ı Mevud yolundaki büyük planın önemli aşamalarıydı ve nihayet 19 asırlık bir sürgünden sonra Filistin topraklarında İsrail’i kurmayı başardılar. Hem de arkalarında Siyonizm’e hizmet eden büyük dünya güçleri olduğu hâlde.

                Yahudi inancının doğurduğu Siyonizm insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. Siyonizm Batı’yı tamamen teslim almıştır. Finans, medya, siyaset, üretim, silah sanayii, üniversiteler hep Siyonist sermayesinin ve adamlarının kontrolündedir. Bu sebeple Batı dünyası Siyonizm’in gönüllü uşağıdır. Zaten içlerindeki Haçlı zihniyeti de İslâm Dünyasına karşı hamlelerinde Siyonizm yanında yer almalarını kolaylaştırıyor.

                Bugün Gazze’de yaşanan soykırım Büyük İsrail Projesinin hayata geçirilmesinde İsrail’in genişleme planının ilk aşamasıdır. Bu sebeple tüm güçleriyle vahşetlerini bebeklere bile tattırıyorlar. Hamas’ı ve onun Kuvva-yı Milliyesi olan Kassam Tugaylarını geçemeyince ABD’nin himayesi altında NBC silahlarını kullanmakta da tereddüt etmeyecekler. Görelim mevlâm neyler?

                Son olarak şurası da unutulmamalıdır ki, aslında bu Gazzelerin Siyonistlerle ilk savaşı değil. Gazzeliler Siyonistlere karşı ilk kez 1915’te Çanakkale’de savaştılar. O zamanlar bir Osmanlı vilayeti olan Gazze’nin yiğit gençleri “Türk Askeri” olarak Çanakkale’de vatan müdafaası yaparken, 2  Yahudi Siyonist Katırcı Alayı İngiliz kuvvetleri içinde Çanakkale’de yine vatan topraklarını işgale çalışıyordu.

13/11/2023-İbrahim KANADIKIRIK