Değerli evlatlarım!

 Hac Suresi Medine devrinde vahyolunan yetmiş sekiz ayetdir. Sure ismini İslâm'ın önemli esaslarından almıştır. Kutsal olan her vakit insanı kendine çeker, ona şekil ve anlam verir. Sıradan yaşanan günün değeri olmaz. Hayatı kuşatan ve ona anlam katan, maddi yapının üstünde bulunan de-ğerlerdir. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su nasıl vücudumuza canlılık veriyorsa din de manevi olarak bizlere hayat veriyor, canlılık veriyor.

 Allah'ı görmek isteriz, bu arzu özümüzde var. Ruhlarımız Q’na ait ama dünya gerçekleri ile varlık biçimimiz ise düşündüklerimizi yapmaya müsait değil. İnsanların putlara tapması, cansız heykellere kutsallık vermeleri içlerindeki arzuların bir sonucu olmakla beraber büyük problemlerin de sebebidir.

Puta tapıcılık insanı köleleştirip insanlığın' unutturmaktadır.

 Surede Hz. İbrahim (a.$)'in babası ile konuşması anlatılmakta puta tapıcılığın zararları akılcı şekilde dile getirilmektedir. Yetmiş birinci ayette: "Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendirmediler" denilmektedir.

 Sevgili Çocuklar!

 Allah'ı varlık konusu yapıp O'nun hakkında bilgilerimizi arttırmalıyız. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz, tanıdığımız Allah'ı daha çok severiz. insanlarla iyi geçinmenin ana prensibi önce kendimizle samimi olmaktan geçer. Temiz ve tertipli olmalı, derslerimizi öğrenmeli, büyüklerimize saygı göstermeliyiz. Sure imanın önemini hatırlatmakta, inanmayanları uyarıp ayaklarını denk almaya çağırmaktadır. "Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini hiçbir nankörü sevmez."

Dua edelim de Allah bizi sevsin!