Pazarcık Belediyesine ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar tabloda belirtilen yıllık muhammen bedellerle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ihale ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Toplantı salonunda yapılacak ihalelerle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

N.

Taşınmazın Adı/Adresi

Yıllık Kira
Muhammen Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat (TL)

Kiralama
 süresi

İhale Tarih
Saati

1.

Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi İnönü Caddesi No:19 Z
(22 m² Dükkan)

6.100,00

1.021,75

67 Ay

28.11.2023
10:40

2.

Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi İnönü Caddesi No:19 G
(22 m² Dükkan)

6.100,00

1.021,75

67 Ay

28.11.2023
10:50

3.

Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi İnönü Caddesi No:19 B
(22 m² Dükkan)

6.100,00

1.021,75

67 Ay

28.11.2023
11:00

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

EKOFULL Dergisi, ekonomiye yön veriyor: 2. yılda 12. sayısı okuyucularıyla buluştu EKOFULL Dergisi, ekonomiye yön veriyor: 2. yılda 12. sayısı okuyucularıyla buluştu
 1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
 2. İhale şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,
 3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği veya kimlik kartı örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum kayıt belgesi,
 4. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
 6. Tüzel kişi olması halinde;
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler,
 7. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 9. Ortak girişim olması halinde, ortak giriş beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için ilgisine göre 3., 6., 7.  ve 8. maddelerindeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale dokümanı Belediyemiz İhale Servisinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek olup ihaleye katılmak isteyenler en geç 28.11.2023 Salı Günü saat 10:30’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte belediyemiz ihale servisine müracaat ederek doküman satın almalıdır. Doküman 100,00 TL bedel