Kahramanmaraş'ın köklü ailelerinden biri olan Kurrazade ailesine mensup ve 1830 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Hasan Nadir Efendi, şairliğiyle tanınmış bir isim olup, şiirlerinde Nadiri ve Nadir mahlaslarını kullandı. Günümüze üç adet el yazması mevlidi ve çeşitli şiir mecmuaları ulaşan Hasan Nadir Efendi, Kahramanmaraş’ta Kurrazade Nadir Baba Mezarlığı'nda yatıyor.

Whatsapp Image 2024 06 24 At 09.13.06

Günümüzde de bilinen ve kabul gören mevlitler, Kahramanmaraş’ta çok rağbet görmüş ve düzenlenen birçok mevlit törenlerinde okundu. Rivayetlere göre, bu törenlere hayattayken kendisi de katılmış, okunan mevlidi ağlayarak dinlemiş. Mevlitlerin bugün günümüzde iki yazma nüshası bulunuyor. Şairliği ile de Kahramanmaraş’ta tanınan Hasan Nadir Efendi’nin şiirlerinin birçoğu ise o dönemde toplanıp basılmadığından dolayı kayboluyor. Sarhoş, rahat bir yaşantısı olan ve bunu şiirlerine yansıtan şairin aynı zamanda dini içerikli şiirleri de bulunuyor. Maraş ve çevresinde yaşadığı dönemde şiirleriyle sevilen ve tanınan Hasan Nadir Efendi, şiirlerinde genellikle dini temaları işleyerek zamanın şartlarına göre duygularını yansıtıyor. Hasan Nadir Efendi’nin eserleri ve mezarı, Kahramanmaraş'ın kültürel ve edebi mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Whatsapp Image 2024 06 24 At 09.13.10 (1)

TAŞ YAPIŞTIRMA GİBİ GELENEKSEL UYGULAMALAR YAPILIYOR

Kahramanmaraşlılar, şair Hasan Nadir Efendi'nin mezarını belirli gün ve zamanlarda ziyaret ederek özel ritüeller gerçekleştiriyorlar. Mezarlık ziyaretlerinde dilekler dileniyor, dualar ediliyor ve mezarın baş kısmına taş yapıştırma gibi geleneksel uygulamalar yapılıyor. Hasan Nadir Efendi, Kahramanmaraş kültüründe önemli bir yere sahip olan ve şairliğiyle tanınan bir isim olup mezarı, Kahramanmaraşlılar için manevi bir öneme sahip şekilde biliniyor. Hasan Nadir Efendi mezarı başında çeşitli zamanlarda ziyaret edilerek anılıyor.Formun Üstü Mezarlığın temizlik bakımı ise ziyaretçiler tarafından yapılıyor. Kurrazade Nadir Baba Mezarlığı, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde bulunuyor. Kahramanmaraşlılar, Hasan Nadir Efendi'nin edebi mirasına ve şahsiyetine olan saygılarını ziyaretlerle ve geleneksel adetlerle ifade etmeye devam ediyor.

Whatsapp Image 2024 06 24 At 09.13.09 (2)

 

HASAN NADİR EFENDİ ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

Şol zaman ki bezm-i vaslında gönül mesrûr idi

Câm-ı vahdet neş’esinden gözlerim mahmûr idi

Olmamışdı “Kâf u Nûn” emri şeref-sâdır henüz

Varlıgımçün nağme-i rûz-ı ezel manzûr idi

Olmadan Havvâ vü Âdem dâhil-i Huld-ı berîn

Şöhretim âfâkda âdem deyü meşhûr idi

Etmeden Mûsâ'ya emr-i “Lenterânî”den hitâb

Pertev-i hüsnün tecellîsine gönlüm Tûr idi

İnmeden gökden yere Tevrât u İncîl ü Zebûr

Levh-i dilde “Kulhüvallahu ahad” mestûr idi

Şükr-i vahdâniyetin etmezden evvel ins ü cin

Ni’met-i vaslına bu Nâdir kulun meşkûr idi

***

Kankı şehrin sen gibi bir hûb-ı müstesnâsı var

Kankı bâğın verd-i rûyun hep gül-i ra’nâsı var

Zülfünâsâ âlemi ta’tîr eder revnak verir

Kankı sahrânın acep bir sünbül-i zîbâsı var

Kankı bir büthâne var mihrâb olur ebrûn ana

Kankı bir dilberde sen tek şûhlık da’vâsı var

Kankı Mecnûn ben gibi olmuş yolunda pâymâl

Kankı asrın sevdigim veş bir saçı Leylâsı var

Kankı Ferhâd ben gibi etmiş yolunda terk-i cân

Kankı âşıkın leb-i şîrînimin sevdâsı var

Kankı bir şûh-ı dil-ârâ sen gibi reftâr eder

Kankı servin kadd-i mümtâzın gibi bâlâsı var

Kankı âşık var cefâna sabr eder Nâdir gibi

Kankı yârin sen gibi hiç nâz u istiğnâsı var

Muhabir: Sibel Gürle