İhale, 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek.  İhale, Açık Teklif Usulü ile Andırın Belediyesi Meclis Odası'nda yapılacak. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Andırın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat makbuzu, belediyeye borcu yoktur belgesi, yerleşim yeri belgesi, imzalı şartname, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası ve tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile belirtilen gün ve saate kadar komisyona müracaat etmeleri gerekiyor.

Ekran Görüntüsü 2024 07 02 143842

 Başka şahıs adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletname sunmaları şart. Özel hukuk tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartların yanı sıra, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekiyor.

Muhabir: MELİKE ALGAN