KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksek Gerilim Tesislerinin Bakım, Onarım, İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/54885

1-İdarenin

a) Adı

:

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442237428 - 3442515100

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Yüksek Gerilim Tesislerinin Bakım, Onarım, İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Miktarı: 37 Kalem Türü: Yüksek Gerilim Tesislerinin Bakım, Onarım, İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı Niteliği: Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1.Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 2.Afşin Devlet Hastanesi 3.Andırın Devlet Hastanesi 4.Çağlayancerit Devlet Hastanesi 5.Göksun Devlet Hastanesi 6.Elbistan Devlet Hastanesi 7.Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 8.Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 9.Pazarcık Devlet Hastanesi, 10.Ekinözü Devlet Hastanesi, 11.İlçe Sağlık Müdürlüğü Binaları, 12.112 ASHİ İstasyonları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1.KISIM YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ VE TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ DAĞILIM CETVELİ

Belge Adı

Açıklama

-Teklif verecek firmalar kendisine yada çalıştırdığı mühendise ait geçerliliği devam eden 1kv Üstü ve 1kv Altı Elektirik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi'ni teklifi kapsamında sunacaklardır.

-Teklif verecek firmalar kendisine yada çalıştırdığı mühendise ait geçerliliği devam eden 1kv Üstü ve 1kv Altı Elektirik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi'ni teklifi kapsamında sunacaklardır.

2. KISIM YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI İŞİ DAĞILIM CETVELİ

Belge Adı

Açıklama

-Teklif verecek firmalar geçerliliği devam eden "YG Tesislerinde İşletme Sorumluğu Belgesi" ve 1kv Üstü ve 1kv Altı Elektirik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi'ni teklifi kapsamında sunacaklardır

-Teklif verecek firmalar geçerliliği devam eden "YG Tesislerinde İşletme Sorumluğu Belgesi" ve 1kv Üstü ve 1kv Altı Elektirik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi'ni teklifi kapsamında sunacaklardır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01969609