TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/142 Esas
DAHİLİ DAVALI : SERVET BATMAZ
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Analık Davası davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce, dahili davalı Servet Batmaz dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 10/10/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02051639