Sayı    : E.71856610-2021/632-Ceza Dava Dosyası               01.03.2024


İLAN TUTANAĞI
                                   

Mahkememizin 2021/632 Esas 2023/634 Karar sayılı dosyası ile 03/07/2019 tarihinde, Sanık ULYGBEK SULTANOV' un üzerine atılı Hükümlü Veya Tutuklu Kaçması suçundan Neticeten 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair yokluğunda karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar adresine tebliğ edilememiştir.
 Rüstem ve Hayitgül oğlu 1978 Türkmenistan doğumlu ULYGBEK SULTANOV'un mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk/adres araştırmalarında da bir adres tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık GLYGBEK SULTANOV' a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-  Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına, 
3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile  CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde yasal süre sonunda hükmün İstinaf'a gönderileceği ve istinaf dairesince istinaf talebinin reddedilmesi durumunda hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

Yazı İşleri Müdürü 70377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hakim 215834
 

#ilangovtr Basın No ILN01996485