Sayı    : E.71856610-2022/124-Ceza Dava Dosyası               29.02.2024


İLAN TUTANAĞI
                                   

Mahkememizin 2022/124 Esas 2024/123 Karar sayılı dosyası ile 01/09/2019 tarihinde, Sanık HÜSEYİN HATİB' in üzerine atılı 5607 S.Y.nın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan BERAATİNE dair yokluğunda karar verilmiş, verilen karara Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca İstinaf talebinde bulunulmuş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar ve istinaf talebi adresine tebliğ edilememiştir.
 Muhammed ve Ayşe oğlu 01/01/1986 Halep doğumlu HÜSEYİN HATİB'in mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk/adres araştırmalarında da bir adres tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık HÜSEYİN HATİB' e 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-  Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına, 
3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile  CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde yasal süre sonunda hükmün İstinaf'a gönderileceği ve istinaf dairesince istinaf talebinin reddedilmesi durumunda hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.


Yazı İşleri Müdürü 70377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hakim 215834
 

#ilangovtr Basın No ILN01995349