Sayı    : E.71856610-2024/137-Ceza Dava Dosyası               27.02.2024

İ L AN 

 Mahkememizin 2024/137 Esas 2024/105 Karar sayılı dosyası ile 25/01/2024 tarihinde, Sanık İSMAİL ÇELİK' in üzerine atılı Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçundan Düşme kararı verilmiş ve Sanığın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır.
 Vahap ve Nergiz oğlu 17/07/1976 AKÇADAĞ doğumlu İSMAİL ÇELİK' in Türkiye' de adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık İSMAİL ÇELİK' e 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-  Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına, 
3-Gerekçeli Cumhuriyet savcısı tarafından istinaf edildiğinden istinafa karşı varsa diyeceklerini de bildirmediği takdirde beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağının İhtarına, 
4- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile  CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

Yazı İşleri Müdürü 70377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hakim 215834
 

#ilangovtr Basın No ILN01995338