T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/368 Esas
İLANEN TEBLİGAT
YAPILACAK OLAN
DAVALI : FİKRİ KAYABAŞI , Ahmet ve Fatma oğlu **/** 1984 doğumlu, 3514******52 TC kimlik nolu,
Davacı MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ile Bir kısım Davalılar ve FİKRİ KAYABAŞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 6675 ada 6 parsel sayılı taşınmazın davalılara hisselerinin iptali ile Maliye Hazinesi adına tescili talepli Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında verilen ara karar nedeniyle;
Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Karamanlı Mahallesi 6675 ada 6 nolu parsel taşınmazınimar planında eğitim sahası olarak ayrıldığını, şahıslar adına kayıtlı 6.209,21 m2'lik taşınmazın kamulaştırmasının il encümeninin 29/04/2009 tarih 90 sayılı kararı ile kamulaştırma çalışmalarına başlanıldğını, söz konusu parselde hisse sahibi olanlara ulaşıldığını ancak anlaşma sağlanamadığını belirterek dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin kamulaştırma bedelinin tespiti ile maliye hazinesi adına tapuya tesciline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini müvekkili kurum adına talep ve dava etmiştir.
Davacı tarafından açılan davanın Mahkememizin 2009/378 Esas sırasına kaydının yapıldığı, yapılan yargılama neticesinde Mahkememizin 2009/378 Esas 2014/565 karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği, taraflarca kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 28/11/2018 tarih 2017/14005 Esas 2018/22569 Karar sayılı kararı ile BOZULARAK Mahkememizin 2020/40 Esas sırasına kaydı yapılmıştır.
Mahkememizin 2020/40 Esas 2021/112 karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği, taraflarca kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 12/09/2022 tarih 2022/3817 Esas 2022/11749 Karar sayılı kararı ile " ...Davalıların paylarına isabet eden zemin bedelinin 316.386,00-TL; Musa Kala,Mustafa Kala, Mustafa Çalışkan ve Veli Sevmez’e ait bina ve ağaç bedelleri231.128,40-TL; toplam 547.514,40-TL olmasına rağmen tam paya göre bedelin belirlenmesi" gerekçesiyle BOZULMAKLA, dava Mahkememizin 2023/368 Esas sırasına kaydının yapıldığı anlaşılmıştır.
Davalı Fikri KAYABAŞI'ın adına çıkartılan tebligatın muhtar kaydı olmadığından adresi bilinmediğinden bila ikmal iade edildiği, yapılan kolluk araştırmaları neticesinde adres tespitine ilişkin olumsuz cevap verildiği, adres araştırması bölümünden yapılan sorgulamada adı geçenin mernis ve yurtdışı adreslerinin bulunmadığı anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 10/09/2024 günü saat 09:10 'da mahkememizde bizzat hazır bulunulması, belirlenen gün, saatte duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dosya ön inceleme aşamasında ise sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği ve Yargıtay Bozma ilamı ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02035938