KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN ISINMA AMAÇLI, 7200 KCAL, İTHAL, LİNYİT KÖMÜRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/522008

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KAHRAMANMARAŞ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Bulvarı, Cumhuriyet Mh. 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442110891 - 3442110314

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN ISINMA AMAÇLI, 7200 KCAL, İTHAL, LİNYİT KÖMÜRÜ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

614.500 KG.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İHALE DOKÜMANI EKİ OLAN KÖMÜR TESLİM YERLERİ İLE TESLİM EDİLECEK MİKTARLARI GÖSTERİR ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

TAAHHÜT KONUSU KÖMÜR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP GÜNDEN İTİBAREN İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLER VE BAĞLILARINA, KARŞILARINDA YAZILI MİKTARLARDA 60 (ATMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNÜ TAKİP EDEN İLK TAKVİM GÜNÜNDEN İTİBAREN


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KAHRAMANMARAŞ İL J.K.LIĞI, İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ODASI ONİKİŞUBAT / K.MARAŞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

UYGUNLUK İZİN BELGESİ

ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

DAĞITICI KAYIT BELGESİ

DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ) İLE KATILABELİRLER.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

YETKİ BELGESİ

BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECEKTİR. BU YETKİ BELGELERİNİN ASLI VEYA ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİNİ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

SATIŞ İZİN BELGESİ İLE UYGUNLUK BELGESİ

YÜKLENİCİLERİN, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİNİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE SUNACAKLARDIR

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ KÖMÜR SATIŞI


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02026917