GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, cinsi ve miktarları yazılı taşınmaz mallar ile Belediyemiz kullanımında bulunan taşınır mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1 ve 45.  maddeleri gereğince açık artırma ile 16/10/2023 Pazartesi günü saat 14.00’ te Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.
  2. İhaleye katılan olmadığı takdirde ihale yeniden 30.10.2022 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ihale yapılacaktır.
  3. Satışı Yapılacak Taşınmazlar;

Ekran Görüntüsü (77)


İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatıracaklardır.

  1. Taşınmaz ve taşınırların bedeli ihale tarihinde oluşan rakam üzerinden 20 gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. Bedeli belirtilen sürelerde yatırılmadığı takdirde, ihaleye ait geçici teminatı irat kaydedilecek ve satışı iptal edilecektir.
  2. Taşınmaz ve taşınır devirleri sırasında oluşacak vergi, resim, harç v.b. giderler ihaleyi alan kişiye aittir.
  3. İhaleye katılacaklar şartname aldığına dair makbuz, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan sureti ve kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belge ve belediye ile müracaat edeceklerdir.
  4. İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde, en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar ihaleye gireceği taşınır taşınmazın bilgilerini belirterek her dosya için 200,00 TL şartname bedeli karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlanen Duyurulur.
                                                                                                                                 

#ilangovtr Basın No ILN01899291