İ   L  A  N

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Belediyemiz tarafından yaptırılan ait İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9944 ada 7 parselde bulunan Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi işletmeleri 02/11/2023 tarihli ve 2023/636 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 10 (on) yıllığına kiralanacaktır.

2.        İhale 22 Kasım 2023  Çarşamba günü saat 14:10'da Cumhuriyet Mah. 14064.Sokak No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Zarf Usulü İhale Yolu İle'' yapılacaktır.

3.        İhale ile kiralanacak olan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9944 ada 7 parselde bulunan Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi işletmelerinin 10 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 8.500.000,00-TL (Sekiz milyon beş yüz bin TL) KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli 255.000,00-TL (İki yüz elli beş bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce  yatırılacaktır.

4.        İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beş yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5.        İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6.           İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

·         2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

·         Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

·         İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

·         Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

·         Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi) 

·         Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

·         Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

·         Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

·         Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

·         Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 

7.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlgililere ilanen duyurulur.        

                                                                                                                                                 Hanefi MAHÇİÇEK

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01926173