İ   L  A  N

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.       Belediyemiz tarafından yaptırılan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan Lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin 02/11/2023 tarihli ve 2023/635 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 10 (on) yıllığına kiralanacaktır.

2.       İhale 22 KASIM ÇARŞAMBA 2023 tarihinde saat 14:00'da Cumhuriyet Mah. 14064.Sokak No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yolu İle'' yapılacaktır.

3.       İhale ile kiralanacak olan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan Lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin 10 yıllık kirasının Muhammen Bedeli  6.000.000,00-TL (Altı milyon TL) Geçici Teminat Bedeli  180.000,00-TL (Yüz seksen bin  TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4.       İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beş yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5.       İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 KASIM ÇARŞAMBA 2023 tarihinde saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6.       Su araçları işletmesinin Lagün içerisinde en az;

·         4 adet yüzer iskele (3×10 m ebatlarında),

·         5 adet korsan gemisi,

·         2 adet deniz taksi,

·         30 adet deniz bisikleti,

·         2 adet sultan kayığı,

·         2 adet frig kayığı

·         2 adet saltanat kayığı

·         1 adet gezi ve kurtarma teknesi,

·         1 adet 20 m uzunluğunda görsel canlandırma amaçlı sabit kültürel tekne,

·         2 adet elektrikli jet ski,

Bulundurulması gerekmektedir.

7.          İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

·         2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

·         Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

·         İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

·         Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

·         Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi) 

·         Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

·         Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

·         Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

·         Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

·         Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 

8.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlgililere ilanen duyurulur.        

                                                                                                                                    Hanefi MAHÇİÇEK

                                                                                                                                      Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01926157