EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 150 ton (±% 30) Tip 1 Payet Kostik (Sodyum Hidroksit)’in temini ve nakliye dahil İşletme Müdürlüğümüze teslimi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      : 2023/822430

1-İdarenin;

a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi       :

 

2-İhale konusu malın              ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       : Payet kostik, mal alımı, 150 ton

 

b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                     : 31/08/2023 Perşembe günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2023/17)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 120 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 31/08/2023 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01875450