EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 504 metre yangın hattı borusu ve 320 adet boru bağlantı parçalarının teslimi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      : 2024/803515

1-İdarenin;

a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi       :

 

2-İhale konusu malın             ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       : Yangın hattı borusu ve boru bağlantı parçaları, mal alımı, 504 metre-320 adet

 

b) Teslim edileceği  yer    : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                     : 17/07/2024 Çarşamba günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2024/51)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 17/07/2024 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02051286