LPG OTO GAZ, ADBLUE VE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

NURHAK BELEDİYESİ

 

10000 Litre Kurşunsuz benzin 95 oktan, 110000 litre motorin diğer euro dizel, 5000 litre lpg oto gaz, 5000 litre adblue mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                : 2023/1355217

1-İdarenin

a)  Adı                                              : NURHAK BELEDİYESİ

b)  Adresi                                         : KARAÇAR MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 179 NURHAK/KAHRAMANMARAŞ

c)  Telefon ve faks numarası            : 3444712111 - 3444712002

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)  Adı                                              : 10000 Litre Kurşunsuz benzin 95 oktan, 110000 litre motorin diğer euro dizel, 5000 litre lpg oto gaz, 5000 litre adblue

b)  Niteliği, türü ve miktarı              : 10.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN, 110.000 LİTRE NOTORİN DİĞER EURO DİZEL, 5.000 LİTRE OTOGAZ LPG VE 5.000 LİTRE ADBLUE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)  Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yüklenicinin adresinde fiş karşılığı pompa teslimi suretiyle teslim

edilecektir. Yüklenicinin akaryakıt vereceği iş yerinin belediye hizmet binamıza uzaklığı 7 km yi geçmesi durumunda nakliye ve yol masrafları yükleniciye ait olacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                       : sözleşme imzalandıktan sonra fiş karşılığı pompa teslimi suretiyle

teslim edilecektir.

d)  İşe başlama tarihi                        : sözleşme tarihi işe başlama tarihidir

3-İhalenin

a)  İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2023 - 14:00

b)  İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nurhak Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Odasında

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt dağıtım satış pazarlama belgesi ya da bayilik belgesi

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.  Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 

Akaryakıt ürünleri satış pazarlama işleri benzer işler olarak kabul edilecektir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e- imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.  İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.  Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01947834