Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar ve Afşin Yerleşkelerinde Bulunan 5 (Beş) Adet Otomat Cihaz Yerleri ve 1 (Bir) Adet Kantinin  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereği Açık Teklif Usulüyle Kiraya Verilmesi İşi.

 

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar ve Afşin Yerleşkelerinde Bulunan 5 (Beş) Adet Otomat Cihaz Yerleri ve 1 (Bir) Adet Kantinin 2 Kısım Üzerinden (Her Kısım Ayrı İhale Edilebilir), Malzemeleri Müstecir Tarafından Karşılanmak Üzere İşletme hakkının 3 (Üç) Yıl Süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereği Açık Teklif Usulüyle Kiraya Verilmesi İşi.

Miktarı:

Kısımlar

Sıra No

Yerleşke

Otomat Yeri - Kantin Alanı

Adet

Alan/M2

Toplam Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %10

1. KISIM OTOMAT

1

Avşar

Rektörlük Binası

1

2

10

13.050,00

1.305,00

2

Avşar

Morfoloji İdari Bana

1

2

3

Avşar

Kütüphane Binası

1

2

4

Avşar

Yüzme Havuzu Binası

1

2

5

Avşar

Beslenme ve Kafeterya Binası

1

2

2. KISIM KANTİN

1

Afşin

Afşin Meslek Yüksekokulu Kantini

1

169

169

15.210,00

1.521,00

2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilir; ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank Kahramanmaraş Şubesi TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 nolu hesabına yatırılmış 300,00 (Üç Yüz) TL doküman bedeli makbuzu karşılığında, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından almaları zorunludur.

3- İhale 20.02.2024 Salı günü saat: 11:00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İhale Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı yukarıda ki tabloda ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

  

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

     İsteklilerin, aşağıda sayılan başvuru belgelerini sunmaları zorunludur:

a)   Başvuru mektubu (dilekçesi)

b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair nüfus cüzdanı sureti

c)   Tebligat için Kanuni İkametgahını gösterir belge (Yerleşim yeri belgesi)   

d)   Gerçek kişi olması halinde Mevzuatı gereği ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

f)   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g)   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

i)    Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan son 1 ay içinde alınmış belge.

j)    Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan son 1 ay içinde alınmış belge.

k)   Sabıka Kaydı Belgesi

l)    Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,

m) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat Mektubu

n)   Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz. Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

p) Kantin işletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ticaret Odası, Esnaf Odalarından alınmış, kantin işlettiğine dair oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi.

    

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01971751