KAHRAMANMARAŞ-NURHAK KULLAR GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ YAPIMI

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/670027

1-İdarenin

a) Adı

:

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Erkenez Mahallesi Mevkii Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No:157 46080 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

(0344) 236 00 80 - (0344) 236 03 06

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması İkmali Yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Talvegden 40 m yükseklikte, Kil Çekirdekli Kaya Dolgu gölet ve gölet unsurlarının eksik imalatlarının tamamlanması ile brüt 306 ha tarım arazisinin sulama şebekesinin yapılması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinin Kullar (Yeşilkent) belde merkezine kuş uçuşu 2, 5 km mesafede ve beldenin batısında Çay Deresi üzerindedir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Recep Tayip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No:157 46080 (Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-8 Grubu işler27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-8 Grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Açıkta kazı yapılması

3%

6%

2

Açıkta beton imalatı yapılması

0,4%

0,8%

0,5

Açıkta betonarme betonu yapılması

13%

23%

10

Açıkta betonarme demiri yapılması

4%

7%

3

Taş tahkimat yapılması

2%

4%

2

Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar

0,5%

0,8%

0,5

Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri

0,5%

1%

0,5

Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, mesnetler, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması

3,5%

7%

2

Kelebek Vanaların (Ø 600 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve YerineMontajı

0,5%

1%

0,5

Karesel Sürgülü Vanaların (550 x550 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı

1%

2%

1

Gölet ve malzeme ulaşım yollarında kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması

5%

12%

4

Gölet ve malzeme ulaşım yollarında alt temel ve temel hazırlanması ve yerine konulması

1,4%

2,4%

1

Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri

1%

2,2%

1

B.A. Direkli Kafes Telle Himaye Çiti Yapılması

1%

2,2%

1

Ø 110 mm Anma Çapında ve 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,6%

1,2%

0,5

Ø 110 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,6%

1,2%

0,5

Ø 160 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,5%

1,2%

0,5

Ø 225 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,5%

1%

0,5

Ø 250 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8%

1,6%

1

Ø 250 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,5%

1%

0,5

Ø 280 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1%

2,2%

1

Ø 280 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8%

1,5%

0,5

Ø 315 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,1%

2,3%

1

Ø 400mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

2%

3,5%

1

Ø 400mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,6%

1,2%

0,5

Ø 500 mm Anma Çapında ve 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,5%

1%

0,5

Ø 500 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1%

2,2%

1

Ø 500 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,5%

3%

1

Ø 500 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,4%

2,7%

1

Ø 500 mm Anma Çapında ve16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1%

2%

1

H Tipi, Tek Çıkışlı, Sayaçlı, Su Alma Vanası” Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,4%

2,7%

1

H Tipi, Çift Çıkışlı, Sayaçlı, Su Alma Vanası Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,8%

1,5%

0,5

Yollu/yolsuz Ayrım yapısı, tevkif vanası ve vantuz Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,5%

1%

0,5

Ara tahliye / Hatsonu tahliye yapısı ve diğer aksamların Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,8%

3,4%

1

Basınç Düşürücü Vana Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,5%

5%

2

Sulama Hattında Servis ve işletme bakım yolu yapılması

1%

1,8%

1

Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması İkmali
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Duvar arka ve üst dolgusu yapılması

PVC su tutucularını temini ve yerine konulması

Muhtelif çapta PVC esaslı boru temin ve yerine montajının yapılması

Gölet tesisleri, güç ve kumanda tesisleri, aydınlatma, topraklama işleri ile tesisatlarının malzemelerinin temin edilmesi ve sistemlerinin çalışır hale getirilmesi

Alüminyum sandviç panel kaplamalı çelik çatı yapılması

Kamulaştırma haritalarının yapılması

1%

2%

1

Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø 110 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 110 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 125 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 125 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 140 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 160 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 180 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 180 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 180 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 200 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 225 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 315 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 315 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

Ø 400mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

2%

3,7%

1

Grup Adı : İş Grubu-3
Kısım Adı : Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması İkmali
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Hat sonu, H Tipi, Vantuzlu, Çift Çıkışlı, Sayaçlı, Su Alma Vanası Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

H Tipi,Vantuzlu, Çift Çıkışlı, Sayaçlı, Su Alma Vanası Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

Ø50 mm Hava Vanası temini, Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

Ø80 mm Hava Vanası temini, Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

Ø100 mm Hava Vanası temini, Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

Yollu/yolsuz Ayrım yapısı ve tevkif vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1%

2,3%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre Sınır Değer Katsayısı (N) katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN02038658