1. Aşağıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  (açık teklif) doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

 

İlçe/Mahalle

 

Ada

Parsel

 

Taşınmaz

Süre

(Yıl)

Muhammen Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminat

Tarih ve

Saati

Onikişubat/

Kılavuzlu

7751/9

Şehit Polis Cengiz Engizek Mesire Alanı içerisinde bulunan Kafeterya, Yel Değirmeni ve Büfe

10

150.000,00 TL+KDV

45.000,00 TL

21.11.2023

14:00

  

           İHALENİN TÜRÜ,  KONUSU,  YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

 

 1. İhalesi yapılacak taşınmaz ile ilgili ihale şartname bedeli 250,00 TL karşılığında  (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
 2. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, başvuru saatinden önce nakit olarak ödenecekse Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir.

 

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  1. Tedavüldeki Türk parası
  2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
  3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
  4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

          

 1.  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM                                  

             EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;     

a.                            İkametgâh belgesi, kimlik fotokopisi,

b.                            Süresiz Geçici teminat mektubu veya teminat ödendi makbuzu,

c.                            İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

d.    İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e.                            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi,

f.                             2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı,

g.    İhaleye katılacak firma veya şahısların en az kesintisiz 5 (Beş) yıl bilfiil pastane veya kafeterya işletmeciliği yaptığına dair ilgili odadan veya maliyeden belge (işletmecilik) getirmek zorundadır. Katılımcılar belgelerin aslı ile beraber başvuru yapacaklardır.

h.    İhaleye katılacak özel ve tüzel kişiler, ihalenin yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. 2021 ve 2022 yıllarına ait toplam cirosu KDV hariç 5.000.000.-TL (Beş Milyon Türk Lirası) den az olmamalıdır. Bilanço ve Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.

i.      Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

j.      Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

Not: g ve h maddelerinde istenilen kriteri sağlamayan istekliler ihaleye katılamayacaktır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan kişi ve firmaların biri bu kriteri sağlaması yeterlidir

a)      Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

b)      İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar

c)      İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

d)      İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

e)      İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

f)       İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

 1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

                       

                                                                                                        Nuri Hakan ERŞAHAN

                                                                                                        Büyükşehir Belediye Başkanı a.

                                                                                                          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.

         

#ilangovtr Basın No ILN01925894