İLAN

T.C.
KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No    : 2022/600 Esas
Davalı       : Ali TETİK, RAMAZAN ve HANIM oğlu, 01/01/1973 doğumlu, 11102896446 T.C. Kimlik nolu.

 Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile  Davalı , ALİ TETİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası gereğince;
Davalı Ali TETİK'in dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkartılan tebligatın iade edildiği, MERNİS adresinin bulunmadığı, tüm araştırmalara rağmen adresin tespit edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalının borçlu olduğunu, satın almış olduğu taşınmazı kendisi adına tescil ettirmeyerek alacaklılarından mal kaçırdığını, satın almış olduğu taşınmazları oğlu Tarkan TETİK adına tescil ettirdiğini ve bu şekilde mal kaçırdığını tespit ettiğini borçlunun nam-ı müstearda bulunduğunu bu sebeple Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Tuzaklı mahallesi, 576 parselde bulunan TARLA nitelikli taşınmazın 1/4 hissesine davalının oğlu olan Tarkan TETİK'e tescil ettirdiğini, bu taşınmaz için ihtiyati haciz tesis edilmesini, devir işlemlerinin iptali ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesini talep ettiği, HMK'nın 122, 127 ve 128 maddeleri uyarınca; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini bildirmesi gerektiği, aksi durumda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları, bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra teblip etmiş olacağı, duruşmasının 26/06/2024 günü saat 09:05'e bırakıldığı Davalı Ali TETİK'e ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02008911