ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1.      Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9947 ada 4 nolu parselde kayıtlı 4133,74 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 27/12/2023 tarihli ve 2023/840 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.

2.      İhalesi  21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14:00'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3.      İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  33.498.365,35 TL (Otuz üç milyon dört yüz doksan sekiz bin üç yüz atmış beş Lira. Otuz beş Krş.) Muhdesat Bedeli  19.030.275,35 TL (On dokuz milyon otuz bin iki yüz yetmiş beş Lira. Otuz beş Krş.) Geçici Teminat Bedeli 1.004.951,00 TL (Bir milyon dört bin dokuz yüz elli bir Lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4.      İhale ile satılacak olan taşınmazın arsa bedeli (vergi ve harçlar ) ihale onaylandıktan sonra 15 gün içerisinde peşin ödenecektir, Muhdesat Bedeli  19.030.275,35 TL (On dokuz milyon otuz bin iki yüz yetmiş beş Lira. Otuz beş Krş.) ihale onaylandıktan sonra 15 gün içerisinde belediyemize nakit olarak ödenecektir.

5.      İhale ile satılacak olan taşınmaz üzerinde yaklaşık 2000,00 m² kapalı alan restoran binası bulunmaktadır.

6.      Söz konusu parsel imar planında Fuar, Panayır ve Festival Alanı: Genelde aktif açık alanlar olup, münferit aktiviteye bağlı olduğu gibi çeşitli fonksiyonların da bir arada bulunabileceği alanlardır. Kentlinin eğlence ve dinlenme amacı yanında sanayi, tarım vb. ürünlerin sergilendiği, ticaret yapılan, çağdaş, teknolojik, sosyal ve kültürel tesis, dini tesis ve ilgili yönetim merkezleri ile donatılmış alanlardır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu konum şehrin gelişmekte olan EXPO uygulama alanı içerisinde bulunmaktadır.

7.      İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

8.      İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL ( Beş Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 16.750,00 TL (On altı bin yedi yüz elli lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

9.      İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10.  İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

·         2024 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

·         Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

·         İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

·         Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

·         Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi)

·         Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

·         Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

·         İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

·         Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

·         Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

·         Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                            …/…/2024

Hanefi MAHÇİÇEK

Belediye Başkanı 

                                                                                                                                                                                                                  

#ilangovtr Basın No ILN01978739