KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

 

İl

 

İlçe

 

Mahalle

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü (m2)

 

Cinsi

 

İmar durumu

 

İrtifak hakkı süresi

 

Geçici

teminat

tutarı

 

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli (TL)

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Dereköy

639

10.500.00

Tarla

İmarsız

30 yıl

31.500.00

105.000.00

10.10.2023

10:00

2

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Şeyhadil

8964

18

32.774.28

Semt Spor Sahası alanı

Spor tesis alanı

30 yıl

495.000.00

1.650.000,00

10.10.2023

10:10

1.      Yukarıda bilgileri verilen Hazine taşınmazı üzerine imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak, üzere sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Müdürlüğümüz ihale salonunda yapılacaktır.

2.      İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,)

b.  Yasal yerleşim yeri sahibi olunması ve Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği):

Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;

Kamu tüzel kişilerinin ise. belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3.  Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları idareye başvurulmadan Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilerek yatırılabilir.

4.  İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5.      İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6.      İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkân vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, ön izin sahibi adına irtifak hakkı tesis edilecektir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.

7.      Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://kahramanmaras.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01895456