DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
 

Fm-200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/700691

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Erkenez Mah. Havaalanı Cad. 46060 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442365350 - 3442361896

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Fm-200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

FM-200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemi (4 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DHMİ Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mal teslimi, işe başladıktan sonra 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Yer teslimi itibari ile 3 (Üç) gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.08.2023- 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) Üretici firmanın, her ikisinin de ayrı ayrı uluslararası akredite bir kuruluştan alınmış ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olduğunu gösterir belge

b) Yüklenici firma ISO 9001:2015 sertifikası

c) Yüklenici firma bünyesinde, aktif halde çalışmakta olan (son 1 yıllık SGK dokümanları talep edilecektir) bir TMMOB’ a kayıtlı makine mühendisi bulundurduğuna dair belge

d) Yüklenici Firma TS 13345 hizmet yeterlilik belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici Firma TS 13345 hizmet yeterlilik belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) Teklif edilen FM200 Yangın Söndürme Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.

b) Teklif edilen FM200 Yangın Söndürme Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. (Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01862494