ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

       

1- İHALENİN KONUSU:

 Belediyemizce satışı yapılacak olan 39.080 kg makarnalık buğday  26.09.2023 Tarih 138 sayılı Encümen Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

Satışı yapılan makarnalık buğday 27/10/2023 Tarihinde saat 14:00 Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

3- SATIŞI YAPILACAK BUĞDAYIN TESLİMİ:                                                                              

Satışı yapılan Makarnalık Buğdayın bulunduğu noktadan alınması ve taşınması alıcıya ait olup satış işlemi ihale sonucundaki tutar Belediye veznesine veya TR57 0001 2009 4730 0004 0000 03 HALK BANKASI  Belediye iban numarasına yatırıldıktan sonra tutanakla teslim edilecektir.

4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNAT’A

İLİŞKİN ESASLAR

a. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

a) Satış yapılacak  makarnalık buğdayın  muhammen bedeli KDV Hariç 322.410,00 TL ( üçyüzyirmiikibindörtyüzon) satış bedeli üzerine Tellaliye, Sözleşmeye Ait Damga Vergisi ve İhale Kararlarına Ait Damga vergisi eklenir.

b) İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı, olan 9.672,30 TL  İhale saatinden önce Belediyemizin TC. Halk Bankası Elbistan Şubesindeki İBAN hesabına yatırmış olmaları veya bu maddenin c/2 ve c/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.

 ( DİK – 54. Madde )

c) Teminat olarak;

1-      Tedavüldeki Türk Parası,

2-      Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3-      Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Kabul edilecektir.

ç) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde satış bedelini ödemek, satış sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır. ( DİK - 57. Madde )

d) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde; 

      1- Nüfus cüzdan sureti,

      2- Tebligata esas ikametgâh belgesi,

      3- İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi

4-      Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,

5-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6-      500,00  TL tutarındaki İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

7-      2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,

b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde; 

     1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

     2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,

c) Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,

ç) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

d) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

e) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,

f) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri şarttır.

6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

2) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

3) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

7- SÖZLEŞME YAPILMASI:

a) Alıcı, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15 gün içerisinde: ( DİK  – 57. Madde )

b)  İhale toplam bedelinin tamamını , Tellaliye, İhale Kararlarına ait Damga Vergisi ve Sözleşmeye Ait Damga Vergilerini peşin ödenecektir.

c)  İhale bedeninin ödenmemesi halinde Belediyemize yatırmış olduğu Geçici teminat gelir kaydedilir.

d)  Alıcı yukarıda istenilen yükümlülüklerin her hangi birini yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm alamaya gerek kalmaksızın geçici teminat gelir kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır.

8- SÖZLEŞMEYE AİT VERGİ RESİM VE HARÇLAR VE DİĞER GİDERLER

a) Satış bedeli nettir. Satış sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ile alıcının kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları alıcıya aittir.

b)  Satışla ile ilgili olarak ileride doğabilecek her türlü genel yönetim giderleri alıcıya aittir.

DİĞER HUSUSLAR

9- Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır

10- İhale ile ilgili şartname hükümleri mesai saatleri dâhilinde Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden ücretsiz görülebilir.

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. ( DİK – 31. Madde )

13 –İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde istekli idareden herhangi bir ad altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat vb. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir. ( DİK – 31. Madde )

14 -İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. ( DİK – 32. Madde )

15- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

16-Alıcı ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu adresi kanuni ikametgâh adresi olarak kabul ve beyan eder. Alıcı bu adresteki değişikliği idareye yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebliğlere itirazı olmadığını bu sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve yazışmaların adreste iade olunsa dahi noter veya postaya tevdii olunduğu tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul eder. ( DİK – 16. Madde )

17-Satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Elbistan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.İhale ile diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup;                                                                                                               

            İlgililere ilanen duyurulur.              

Mehmet GÜRBÜZ

                                                                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

                                                                                     

#ilangovtr Basın No ILN01906232