İ  L   A  N 

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN    


Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Mahkememize ait 2020/70 esas sayılı dava dosyasında, davalılar Hasan KURTUL'un MERNİS sisteminde kayıtlı adresi olan BERLİN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresine ve Betül KARA'nın MERNİS sisteminde kayıtlı adresi olan LONDON /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi uyarınca çıkartılan tebligatların iade edildiği ve tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca adresinin "mechul" sayılmasına ve ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 
Davacı, dava dilekçesinde özetle; 
"4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun'un 8. ve 10. Maddelerine göre; Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 1422 ada 3 ve 6 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın pilon yeri olarak bedelinin tespiti ile davalıların paylarının iptali ile Teiaş Genel Müdürlüğü adına Tapuda tesciline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir."
İş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz, AKSİ  takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız,
Durusma Günü: 21/02/2024 günü saat: 10:05'te 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağından Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi halinde  yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise HMK 150. madde gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı İLANEN İHTAR OLUNUR. (HMK m. 150, 320 ve TK m. 28)
 

#ilangovtr Basın No ILN01948512