VELİLER İSYANDA!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Ahmet Gedemenli Caddesi üzerinde bulunan ve depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yaklaşık bir yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’nun inşaatı iddiaya göre 2 ay önce durduruldu. Okulun inşaat halinde olması sebebiyle çocuklarını daha uzaktaki okullara göndermek zorunda kalan mahalle halkı yetkililere seslenerek çalışmaların yeniden başlamasını istiyor. İnşaata sızan suların ise önlem alınmazsa okulun temelini de olumsuz etkileyeceği görülüyor.

VELİLER İSYANDA!

Kahramanmaraş’ın en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Dumlupınar Mahallesi ve Yusuflar Mahallesi’nin tam ortasında bulunan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu, geçmişten bu yana kentte onbinlerce kişinin eğitim gördüğü, başarılarıyla dikkat çeken önemli okullardan bir tanesiydi. Eski bir okul olması ve depreme dayanıklı olmaması sebebiyle 2017 yılının Ocak ayında ihale edilerek yıkılan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’nun aynı yerine yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 20 Ocak 2017’de Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve ihaleye göre okulun yapım işini alan firmanın 500 gün içinde bitirmesi gereken Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’nun inşaatı bitmek bir yana dursun henüz birinci katı bile tamamlanmadan durduruldu. İhalede belirtilen yapım sürecinden bu yana 941 gün geçerken, okulun inşaatında büyük bir sessizlik sürüyor. İnşaatın yaklaşık 3 ay önce durduğunu belirten mahalle halkı, çalışmaların bir an önce başlamasını yetkililerden talep ediyor.

ÇOCUKLAR SERVİSLE BAŞKA OKULA GİTMEK ZORUNDA KALIYOR

Uzun yıllar Kahramanmaraş’ta çocukların eğitim aldığı önemli okullardan biri olan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu, 20 Ocak 2017 yılından bu yana öğrenci kabul edemiyor. Geçen süreçte ise Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler genellikle Şazibey Mahallesi’nde inşa edilen prefabrik okulda ve çevrede bulunan diğer okullarda eğitim görüyor. 2 buçuk yılı aşkın süredir çocuklarını evlerinin yakınında bulunan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’na gönderemediklerini, servis tutarak daha uzaktaki okullara göndermek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, yetkilerden yardım istiyor. Çocuklarını servislerle başka okullara gönderdiklerini anlatan vatandaşlar, maddi durumu yerinde olmayanların ise soğuk kış günlerinde yürüyerek okula gittiklerini anlattı. Hem maddi zorluklar hem de servisçilerle anlaşma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren mahalle halkı, gönül rahatlığıyla çocuklarını evlerinin yakınında bulunan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’na göndermek için gün saydıklarını söyledi.

OKULUN ARKA BAHÇESİ NEHRE DÖNMÜŞ!

Gazetemize yapılan ihbarlar sonucu inşaat çalışmalarını yerinde gören ekibimiz, aldığı görüntülerle inşaatın durduğunu ve bakımsızlığını gözler önüne serdi. Okulun inşaatının arka kısmı, yer altı sularının okulun inşaatına akması sebebiyle adeta nehre dönerken, uzun süre temizlik ve bakım yapılmaması sebebiyle yosun tuttuğu görüldü. Okulun inşaatına akan suyun temeline de zarar verdiği düşünülürken, ilerleyen günlerde yaşanabilecek olumsuzlara karşı önlem alınması gerektiği dikkatlerden kaçmıyor. Vatandaşların yer altı suyunun okulun inşaatına aktığı yönünde belediye yetkililerine talepte bulunduğu fakat konuyla ilgili hiçbir ilerlemenin kaydedilmediği de öğrenildi. Şimdi ise yetkililerin okulun inşaatını alan ve belirtilen sürede yapımını tamamlayamayan firmaya ne gibi yaptırımlar uygulayacağı merak ediliyor.

Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’nun 20 Ocak 2017’de yapılan ihale ilanı;

OKUL YAPTIRILACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Onikişubat Dumlupınar İlkokulu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/578470

1-İdarenin

a) Adresi: İSMET PAŞA MAH. TRABZON CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:9 NO:65 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 3442235570 - 3442235575

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Bodrum+Zemin+3 Katlı İlkokul Yapım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Kahramanmaraş-Onikişubat

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 500 (Beşyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU (İSMETPAŞA MAH. TRABZON CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:14 TOPLANTI SALONU)

b) Tarihi ve saati: 20.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(Haber: Ahmet Güneçıkan)

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 17:26
YORUM EKLE
YORUMLAR
Adem Fındık
Adem Fındık - 2 yıl Önce

Ne iki ayı, yılbaşından itibaren çalışma yok

SIRADAKİ HABER

bahis ekbonus.com Bonus Veren Siteler

Casino Siteleri Deneme bonusu Bahis Siteleri