Farklı mahallelerdeki hamamlar kiraya veriliyor

Onikişubat Belediyesi, Dumlupınar, Mağralı ve Piri Reis Mahallelerinde yaptırdığı hamamları kiralamak için ihaleye çıkacak.

Farklı mahallelerdeki hamamlar kiraya veriliyor

Sosyal ve kültürel belediyecilikte bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ilçe halkının yüzünü güldüren Onikişubat Belediyesi, yine vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yaptığı hamamları halkın hizmetine sunacak. Dumlupınar, Mağralı ve Piri Reis Mahallelerinde yapılan hamamları kiraya verecek olan Onikişubat Belediyesi, resmi olarak ilana çıktı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
1. Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesi (c) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü Artırma ile belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. 14064.Sokak No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye İlçe Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

2.İhale yapılacak taşınmazlarla ile ilgili ihale şartname bedeli 150,00 TL karşılığında Belediyemiz 3.Katta Bulunan ONBEL A.Ş. Muhasebe Servisinden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3.İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, başvuru saatinden önce nakit olarak ödenecekse ONBEL A.Ş.’nin Yapı Kredi Bankası Kahramanmaraş Binevler Şubesinde bulunan TR 95 0006 7010 0000 0078 2876 70 iban no’lu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler 26/10/2021 tarih ve saat 12:00' a kadar ihale evraklarını ONBEL A.Ş Muhasebe Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a) Tedavüldeki Türk parası

b) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d) Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. İkametgah belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu,

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

d. İhaleye istekliler adına vekaleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Onikişubat Belediyesinden borcu yok belgesi.

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı.

g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,

İHALEYE KATILACAK ORTAK GIRİŞİMCİLER
1. Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

a) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

b) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

c)İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

d) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

e) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, söz1eşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortaklara işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

 İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

Haber: Emre Akkış

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021, 14:08

Ahmet Güneçıkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER