YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ KİRAYA VERİLDİ!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve kent turizmine önemli katkı sağlayan Yedikuyular Kayak Merkezi’nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir şirkete ihale yoluyla kiraya verildiği öğrenildi.

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ KİRAYA VERİLDİ!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un prestij projelerinden biri olan ve kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yaz-Kış Rekreasyon Alanı, bölgesinde kış turizmi anlamında büyük bir çıkış yakaladı. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde 2017 yılında ilk kayak keyfi Ocak ayının ortalarına doğru başlamıştı. 2018’de ise karın erken yağmış olması sebebiyle kayak keyfi daha önce başlarken, 2017’de gelen 700 bin ziyaretçi sayısı da büyük oranda artmıştı. 250 kilometre çapında bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde, günlük 2 bin kayakçı olmak üzere toplam da 5 bin kişiye kolaylıkla hizmet verilebiliyor. Kış sporları olarak 4 ay hizmet verecek olan tesis, bölgede kış sporları yapılacak tek tesis olurken, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne hem Kahramanmaraş hem de çevre şehirlerden vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyordu. Bu yıl da geçtiğimiz yıla oranla daha önce kar alan tesis, yeni dönemde çok daha fazla kişiyi misafir edecek.

TESİSTE NELER YER ALIYOR?

Fatih Mehmet Erkoç’un kent halkını kış sporlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Yedikuyular Kayak Merkezi’yle, hem profesyonel hem de amatör sporcular için alanlar oluşturuldu. Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi’nde 540 metrekare danışma ve yönetim birimi, 550 metrekare restaurant ve cafe, 140 metrekare umumi bay-bayan tuvalet ve lavabo, 140 metrekare üst istasyon, 270 metrekare kar ezme aracı garajı 2 adet jeneratör binaları, 2 adet su depoları ile alt istasyonu kotu olan, bin 833 metre rakımından üst istasyon kotu olan 2 bin 44 metre rakımına telesiyej ve teleski hatları ile ulaşılıyor. 760 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430 metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100 metre uzunluğunda yürüyen band bulunurken, ayrıca bir adet de helikopter pisti ve otopark alanı yer alıyor. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şirketi Akbel, Yedikuyular Ahir Kafe &Restoran ile hizmet vermeye başlamıştı.

BAZI KESİM OLUMLU, BAZI KESİM OLUMSUZ BULDU!

Yedikuyular Kayak Merkezi hizmete açılmasının ardından yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırken, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Öğrenilen bilgiye ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve k turizme önemli katkı sağlayan Yedikuyular Kayak Merkezi’ni özel bir şirkete ihale yoluyla kiraya verdi. Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın İşletilmesinin açık teklif usulüyle kiraya verildiği öğrenilirken, henüz hangi firmanın ihaleyi aldığı resmi olarak açıklanmadı. İhale metnine göre Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın işletmesi 2 yıl süreyle kiraya verildi. İhalede yazan bedelin ise yıllık 800 bin TL artı KDV olduğu görüldü. Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın kiraya verilmesi özellikle Kahramanmaraş halkından bazı kesimlerin tepkisini çekerken, bir çok kişi ise daha iyi hizmet alınabileceğini belirterek olumlu buldu.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin kiraya verilme ihalesi:

“KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kayak merkezi ve rekreasyon alanı kiraya verilecektir

Niteliği, Türü ve Miktarı: Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın İşletilmesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.11.2018 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi: İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda

İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü: Kiraya Verme

1. Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda yazılı 1 (Bir) adet gayrimenkul ve üzerinde bulunan taşınır ve taşınmazların işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilecektir.

2. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

4. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işletilmesi işinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası;

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

e. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi

f. Vergi ve Sigorta prim borcu olmadığına ilişkin belge

g. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

h. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

i. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

j. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

k. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10 (on) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle telesiyej tesisi işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belgeyi sunmak zorundadır.

l. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10.000,000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

m. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların ihalenin yapıldığı tarihten önceki 3 (üç) yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Toplam KDV hariç ciro 10.000.000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamalıdır.

Not: Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i-j-k-l-m ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

ORTAK GİRİŞİMDE;

1. n. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

o. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

p. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

q. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

r. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

s. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.”

İhaleyi ise Bursa ve Ankara ortaklığındaki bir firmanın iki yıllığına aldığı öğrenildi.

(Haber: Ahmet Güneçıkan)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103