banner117

KAHRAMANMARAŞ DENETLENECEK!

İçişleri Bakanlığı, bir süredir ara verdiği valilik ve il teftişlerine yerel seçimler sonrasında yeniden başlıyor. Bakanlıkça görevlendirilen Mülkiye başmüfettişleri, 2019 yılı teftiş döneminde Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 25 il de denetlemelerde bulunacak. Kahramanmaraş’ta denetlemenin ise 28 Nisan’da başlayacağı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ DENETLENECEK!

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasında yer alan ve düzenli olarak her yıl yaz ve kış dönemlerinde iki kez yapılan teftişlere yürütülen 'FETÖ' operasyonları, siyasi süreçler ve seçimler nedeniyle uzunca bir süre ara verilmişti. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Mülkiye Teftiş Kurulu’nda görevli başmüfettişler önümüzdeki haftadan itibaren yeniden sahaya çıkarak rutin denetlemelere başlayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı sonrasında görevlendirilen yaklaşık 80 müfettiş, oluşturulan çalışma gruplarıyla doğu ve batı bölgelerinde daha önceden belirlenen illere gidecek. Bakanlıkça görevlendirilen Mülkiye başmüfettişleri, yaz teftiş döneminde doğu ve batıda toplam 25 il valiliğini denetleyecek. 25 il arasında Kahramanmaraş’ta yer alırken, hem il valiliği hem de belediyelerin çalışmaları mercek altına alınacak. 

BELEDİYELER DE MERCEK ALTINA ALINACAK!

Teftişe başlayacak müfettişler görevlendirildikleri kente giderek il valiliği ile kentte İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimleri mercek altına alacak. Müfettişler, illerin yanı sıra ilçeleri de aynı şekilde denetleyecek. Denetlenecek birimler arasında polis, jandarma, sahil güvenlik gibi kolluk birimleri, nüfus ve vatandaşlık, göç idaresi, dernekler masası, özel güvenlik hizmetleri yer alacak. Müfettişler, bu birimlerin dışında il ve ilçe belediye başkanlıklarını da denetlemekle yükümlü olacak. Belediyelerin iş ve işlemleri, müfettişlerce kontrol edilecek. Gerçekleştirilecek denetlemelerde, bakanlığa bağlı birimlerin, mevcut yasal düzenlemelere olan uyumları, vatandaşla devlet arasındaki sorunları çözümlerinin sağlanıp sağlanmadığı, özellikle belediyelerin vatandaşa yönelik hizmetlerini nasıl yürüttüğü konularına bakılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NIN AMACI

Denetim kısaca, bir birimin işleyişi konusunda ayrıntılı olarak inceleme yapmak bilgi toplamak, toplanan bilgileri analiz etmek, analiz sonucunda sorunları tanımlamak ve neticede belirlenen sorunlara raporlar ile çözüm üretmektir. Yönetim oluşmadan denetimin oluşması mümkün değildir. Denetimsiz bir yönetimi de düşünmek mümkün değildir, denetim yönetime yön verir hata ve eksikliklerini belirleyerek yönetime katkı verir. Yönetimde böylece bu hata ve eksikliklerini giderir. Bu iki yapının bazen birbirine aykırı duruşlar sergilediği dönemler yaşanabilir ama bu dönemler hep istisna olmuştur. Doğru olan yönetimin denetimsiz olmayacağı ve denetimin de yönetimin bir parçası olduğudur. Doğru ve sağlıklı yönetimin güçlü ve etkin bir denetim var ise sağlanabileceği yönündeki anlayış her zaman geçerli olmuştur.

Denetim; kamu kurumlarında anayasal ve yasal çerçeve ile belirlenen amaç temel ilke ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin uygunluk, doğruluk, düzenlilik, verimlilik, ekonomiklik, etkinlik bağlamında objektif, geçerli güvenilir ölçütlerle karşılaştırılması, evrensel ve ulusal esaslara göre durumunun ortaya konulması, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunulması daha iyi değişim ve gelişim için öneriler getirilmesi sürecidir.

Belediyeler; karar organları seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliği ile kamu tüzel kişiliğine sahip olan idarelerdir. Tüzel kişilikler ancak organları ve teşkilatı aracılığıyla hukuk hayatına katılabilirler. Belediyelerin meclis, encümen ve başkan olmak üzere üç organı bulunmakta, yasayla bu idarelere verilen görev ve yetkiler bu organlar tarafından yerine getirilmekte ve kullanılmaktadır. Belediye başkanı aynı zamanda belediye teşkilatının başı ve en üst amiri olup, teşkilatı oluşturmak ve yönetmekle de görevlidir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasında yerel yönetimlerin, yerel ihtiyaçların gerektirdiği etkin İdari yapıyı oluşturmak amacıyla, kendi iç idari örgütlenmesini yapabilecekleri belirtilmiştir.  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 ve 49'uncu maddeleri 5216 S.K.nun 20-22, 6360 S.K.nun Geçici Md 1 ve Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikle belediye personel rejimi oluşmuştur.

Yerel nitelikli hizmetlerin topluma sunulması amacıyla kurulan ve yerel halkın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde var olan belediyelerin, hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması,  güçlü bütçe, iyi kurgulanmış bir teşkilat yapısı ve görevinin bilincinde olan insan unsuru ile gerçekleştirilebilecektir. Ülkemizde mahalli idarelerin yapılanma süreci incelendiğinde sırası ile Cumhuriyetten sonra hükümetlerce ilk önce köylerin yönetim ve idaresinin önemsendiği daha sonra belediyelerin en sonunda da büyükşehir belediyelerinin idari, hukuki, siyasal ve toplum yaşamında artan oranda önem kazandığı görülmektedir.

Mali yönetim ve kontrol sistemi alanında en köklü değişim, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunuyla yapılmıştır. Bu Kanunla mali yönetim ve kontrol sistemimiz bütünüyle yeni bir anlayış çerçevesinde değiştirilmiştir. 5018 sayılı Kanun ile bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde saydamlığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. 5018 sayılı kanun sadece bir mali kontrol kanunu olmayıp bu kanun mali kontrol kanunu olduğu kadar olduğu kadar aynı zamanda da yöneticilerin uymak ve uygulatmak zorunda oldukları temel bir yönetim kanunudur.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle yönetim sistemi değişikliğine gitmiş ve parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı (başkanlık) hükümet sistemine geçmiştir. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte bakanlıkların sayısı, görevleri ve teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 15/a maddesi Teftiş Kurulu Başkanlığı “Madde 15-Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,” şeklinde iken bu hüküm 02/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 18 md.’si ile mülga edilerek yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 10.7.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 260’ıncı maddesinin (1)’ inci fıkrasının (ç) bendi ile “Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak” görevi İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş olan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş ederek denetlemekte, bu kurum kuruluşlar hakkında inceleme ve soruşturma yapmaktadır. Bakanlıkların görevlerini ve teşkilatını düzenleyen kanunları yürürlükten kaldıran 703 sayılı KHK 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete ile İçişleri Bakanlığı teşkilatından “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM)” kaldırılmış ve bakanlıkların görev ve teşkilatını yeniden düzenleyen (1) Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM)” oluşturulmuştur.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DENETİMİ;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir belediye başkanı” başlıklı 17’nci maddesine göre; Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkan vekili olamayacağı hususuna uyulup uyulmadığı,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon” başlıklı 27’nci maddesi uyarınca; Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonun belediye başkanı tarafından sağlanıp sağlanmadığı,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon” başlıklı 27’ inci maddesinin 6.fıkrası uyarınca; Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarının birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılamasında belediye başkanının onayının bulunup bulunmadığı,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Meclis kararlarının kesinleşmesi” başlıklı 14’ üncü maddesi uyarınca; Büyükşehir belediye başkanının, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edip  etmediği,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Alt yapı hizmetleri” başlıklı 8’ inci maddesinde; “Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulacağı, Büyükşehir ilçe belediye başkanlarının kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılacakları, alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcilerinin de davet edilerek görüşleri alınacağı,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE TEFTİŞ EDİLECEK BİRİMLER NELER?

Büyükşehir BLD. başkanının görev ve hizmetleri

Büyükşehir BLD. meclisi görev, iş ve işlemleri

Büyükşehir BLD encümeni görev, iş ve işlemleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı iş ve işlemleri

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmetleri İle İş ve İşlemleri

İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Hizmetleri

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Hizmetleri ile İş/İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Hizmetleri İle İş/İşlemleri

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Görev Ve Hizmetleri İle İş/İşlemleri

Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev Ve Hizmetleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Ve Hizmetleri

İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı

İşletme Ve İştirakler Daire Başkanlığı İş Ve İşlemleri

Sağlık ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı

Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Evlendirme İş ve İşlemleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği İş ve İşlemleri

Taşınır Mal İş ve İşlemleri

237 Sayılı Taşıt Kanunu, taşıtların Satın Alınması, Kiralanması, Bağış, Satılması, Devri, Kaybolması, Hurdaya Ayrılması

Taşınmaz Mal İşlemleri

2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna Göre Yapılan İhaleler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre Yapılan İhaleler

Kamu Zararı Doğuran İş ve İşlemler

VALİLİK GENEL İŞ YÜRÜTÜMÜ;

5442 sayılı Kanunun 9. maddesinin değişik 1. fıkrasında; ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak tanımlanan  vali’nin bu sıfatla;

9. maddenin 2. fıkrasının değişik (A) bendi gereğince; ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğu; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verebilecekleri bilinerek;

9. maddenin 2. fıkrasının değişik (Ç) bendi gereğince; valilerin, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için çıkardıkları genel emirleri ilân edip etmedikleri;

Bu bağlamda; Kanunun değişik 66. maddesi gereğince; idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, hakkında Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca ceza işlemi yapılıp yapılmadığı; ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı;

5442 sayılı Kanunun 26. maddesinin 1. fıkrası gereğince; valilerin, her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçelerini ve sırasiyle programa alınan (Büyükşehirler dışında) köylerini ve il içindeki teşkilâtı teftiş edip etmedikleri; halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirerek gereğini yapıp yapmadıkları;

Aynı maddenin 2. fıkrası gereğince; ilin idari, mali, ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal durumu ve Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda veya lüzum gördükleri sair zamanlarda Cumhurbaşkanlığına ve ilgili Bakanlıklara rapor verip vermedikleri;

5442 sayılı Kanunun 9. maddenin 2. fıkrasının (F) bendi gereğince; valilerin, ilde teşkilâtı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyip istemediği; bu suretle verilen işlerin yapılıp yapılmadığı;

Aynı maddenin (G) bendi gereğince; valilerin, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle ilin genel ve mahalli hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini isteyip istemedikleri; (Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.) valilerin, keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verip vermediği;

9. maddenin 2. fıkrasının (H) bendi gereğince; valilerin, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alıp almadığı ve aldıkları tedbirleri uygulayıp uygulamadıkları, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunup bulunmadıkları;

a) İlin, ekonomik gelişmesine yönelik çalışmalara dayanarak teşkil etmek üzere, doğal zenginlikleri ile tarımsal ve sınai üretim miktarı ve kaynaklarını belirlemek amacıyla, envanter çalışmaları yapılıp yapılmadığı, bu çalışma sonucunda değerlendirilmesi mümkün ekonomik konuların tespit edilerek bu konularda fizibilite çalışmaları yaptırılıp, ilgili kuruluşlara tekliflerde bulunulup bulunulmadığı,

b) İlde atıl durumda bulunan sanayi kuruluşlarının, üretime geçirilmesi ve tam kapasiteye ulaşması konusunda yeterli çabanın gösterilip gösterilmediği,

c) Özel idarenin mali ve ekonomik gücünün bir kısmının, gerekli yatırımları teşvik amacıyla değerlendirilip değerlendirilmediği,

d) Ekonomik girişimlere katılan ve katılacaklar için gözlem yapmak, ayrıca Devlet-Vatandaş işbirliği ile mahalli kaynakların harekete geçirilmesi ve ekonomik girişimlerinin oluşturulması ve organize edilmesi hususunda gerekli çabanın gösterilip gösterilmediği,

5442 sayılı Kanunun 9. maddenin 2. fıkrasının (J) bendi gereğince; valilerin, il, ilçe, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda vazife gören bütün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine en uygun şekilde bir veya birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırıp aldıracağı ve uygulanmasını denetleyeceği;

5442 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; valilerin, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplayacağı; Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesinin bütün idare şubeleri için mecburi olduğu;

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi konular üzerinde gerekli tedbirlerin planlaştırılacağı;

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla diğer memur ve ilgilileri çağrılabileceği;

5442 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince; Valilerin, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağıracakları;

İşlerin, önemlerine ve eldeki imkanlara göre sıralanarak programlanacağı ve ilçeye düşen vazifelerin ayrılacağı ve bir yıl önceki programın uygulama neticelerinin gözden geçirileceği;

5442 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince; Valilerin, her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçe ve bucaklarını ve sırasıyla programa alınan köylerini ve il içindeki teşkilatı teftiş edecekleri; Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirerek gereğini yapacakları;

İlin idari, mali, ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal durumu ve Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda veya lüzum gördükleri sair zamanlarda Cumhurbaşkanlığına ve ilgili Bakanlıklara rapor verecekleri;

5442 sayılı Kanunun 21. maddesindeki; “İl idare şube başkanları kendi şubelerine taallük eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatta belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün valiliklere yazılan 05.11.2016 tarih ve 8154 sayılı Vatandaşla Buluşma konulu yazı içeriğinin “Valilerimiz ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi, il genel idaresinin başı ve mercii konumundadır. Bu sıfatları ile vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini alıp, değerlendirmekle görevlidirler. Bu görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımızın kendilerine veya ilgili idari birimlere müracaatları beklenmeden, doğrudan temas kurmak suretiyle, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmalıdır. Bu nedenle, basına kapalı olarak valilerimizin başkanlığında, kaymakamlar, il idare şube başkanları ile toplumun farklı kesimlerinin katıldığı düzenli toplantılar yapılacaktır.

DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPILIYOR MU?

a- Muhtar Toplantıları; bizatihi valilerin koordinesinde, bir yıl içerisinde ildeki bütün muhtarları kapsayacak şekilde planlama yapılarak, her ay il merkezinde ve ayrı ayrı her ilçede muhtarlar ile bir araya gelinecektir.

b- Ekonomik Toplantılar; bizatihi valilerin koordinesinde, ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla; şehrin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, işadamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile yılda iki kez bir araya gelinecektir.

c- Halk Toplantıları; valiler ve/veya kaymakamların katılımıyla ilçe, bölge, mahalle ve köylerde doğrudan vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay buluşma imkanı sağlanacaktır.

d- Güvenlik Toplantıları; valilerin koordinesinde, emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilgili kamu görevlileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kaymakamların belirleyeceği ve toplantıya katılımında fayda bulunan kişiler veya kurum ve kuruluşların yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızla düzenli olarak her ay ayrı bir yerde bir araya gelmeleri büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca şehit aileleri (asker, jandarma, polis, korucu, sivil ve 15 Temmuz sivil şehitleri dahil) düzenli olarak ziyaret edilecek; eğitim alanında okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile düzenlenecek toplantılarda bir araya gelinecektir.

Bahse konu toplantıların, bizzat valilerimizin sorumluluğunda olmak üzere, gereken önem verilerek ve düzenli olarak yapılması, toplantıların sonunda düzenlenecek değerlendirme raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi ve bu konuda azami gayretin gösterilmesi” şeklinde olduğu, yazı içeriğine uygun olarak toplantı ve ziyaretlerin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı;

AÇIK KAPI BİRİMLERİ’NİN DENETLENMESİ;

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.12.2018 tarih ve 3480 sayılı Açık Kapı Projesi konulu Genelgesinin “Bakanlığımızca; 81 İl Valiliğinde ve 48 İlçe Kaymakamlığında (İstanbul, Ankara ve İzmir) kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaşların talep ve beklentilerinin hızlı bir şekilde alınması, sorunlarına koordineli bir şekilde etkin çözüm bulunması amacıyla Açık Kapı Birimleri faaliyete geçirilmiştir.

Açık Kapı personelinin almış olduğu eğitimle kamu hizmetinde vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmekte; Açık Kapı Sistemi ile vatandaş talep ve beklentilerinin analiz ve raporlamaları yapılarak yeni yönetim politikaları ve hizmet sunum teknikleri geliştirilmektedir.

Açık Kapı görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu vali, ilgili vali yardımcısı, kaymakam ve Açık Kapılarda görev yapan tüm personele aittir. Bu itibarla;

Valilik ve Kaymakamlıklarca;

1- Valiliklerde kurulan Açık Kapı birimlerine ait iş ve işlemlerin valiliklerde özel kalem müdürlüğü, kaymakamlıklarda ise ilçe yazı işleri müdürlüğü tarafından yürütülmesi,

2- Açık Kapı Birimleri için tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı bankosu, ziyaretçi görüşme alanları ve büroların tasarıma uygun olacak fiziki yeterlilikte yerleşiminin sağlanmasına dikkat edilmesi,

3- Valilik/ Kaymakamlık binalarındaki Açık Kapı birimlerinin mevcut yerlerine vatandaşın kolay erişebilmesi adına gerekli yönlendirme işaretlemelerinin yapılması,

4- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Açık Kapı birimlerinin kullanımına sunulmak üzere gönderilen bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcıların hazır hale getirilmesi ve birimin telefon ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarının temininin sağlanması,

5- Açık Kapı biriminde görev yapan personele kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında belirlenen ve temin edilen kıyafetlerin kullanımının sağlanması,

6- Verilen eğitimlerle yetkinlik düzeyleri arttırılmış ve çözüm odaklı yaklaşım standartları oluşturulmuş mevcut Açık Kapı personelinin herhangi bir ek ya da farklı görev verilmeksizin görevlerine devam etmelerinin sağlanması,

7- Valiliklerde 5 (beş), kaymakamlıklarda 3 (üç) personel şeklinde belirlenen personel standardının sağlanması ve çeşitli sebeplerle görevden ayrılmak zorunda kalan personelin yerine derhal yeni görevlendirme yapılması,

8- Bakanlığımızca daha önce dijital ortamda gönderilen billboard ve raketlerde kullanılacak görsel materyallerin basımının valiliklerimizce yaptırılarak, en az 30 gün süre ile şehir merkezlerindeki uygun noktalarda vatandaşlarımızın bilgisine sunulması,

9- Ülkemiz genelinden İçişleri Bakanlığına ve Bakanlık Makamına vatandaşlar tarafından iletilen ve Açık Kapı sistemine giriş yapılarak gereği yapılmak üzere valilik/kaymakamlıklara yönlendirilen başvurulara ilişkin sürecin ilgili vali yardımcısı/ kaymakamın nezdinde takibinin yapılması ve başvuruların cevaplandırılması,

10- Bakanlığımızca birimlerin hizmet sunma kapasitesi ve kurumsal memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) kapsamında valilik ve kaymakamlıkların performansının değerlendirilme ve izlenme sürecinde Açık Kapı birimlerindeki verimli çalışma ve kaliteli hizmetin önemine dikkat edilmesi.

(Haber: Ahmet Güneçıkan)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner121

banner123

banner122